Description

– Pumuli ng dalawa o tatlong tauhan mula sa binasang nobela na Dekada ’70.

– Ihambing at itambis ang mga tauhang napili.

– Ilahad ang teknik na ginamit ng awtor sa paglalarawan at paglalahad ng mga

tauhang napili.

– Ang pahambing na sanaysay ay hindi kukulangin sa 1,000 salita.

– Mamarkahan ang sanaysay batay sa Kaalaman at Pag-unawa, Analisis,

Organisasyon, at Wika.

Order Solution Now

Similar Posts